Umowa z klientem Uslugi eFax

(Aby zobaczyć Umowę użytkownika konta korporacyjnego, przejdź do witryny www.efaxcorporate.com)

Niniejsza Umowa regulująca warunki korzystania z Usług eFax® jest umową zawartą między upoważnionym odbiorcą takich usług („Użytkownikiem”) a firmą j2 Global Communications Inc. z siedzibą w Delaware („j2 Global”). Bez względu na powyższe postanowienia usługa będzie świadczona na rzecz Użytkownika i będzie on w aspekcie prawnym klientem (i) firmy j2 Global Communications Inc., jeżeli otrzyma numer telefoniczny Usługi, który jest lokalnym numerem w USA lub Ameryce Łacińskiej, oraz klientem (ii) firmy j2 Global Ireland Limited, jeżeli otrzyma numer telefoniczny Usługi poza USA lub Ameryką Łacińską. Użytkownik otrzyma jednak rozliczenia płatności od firmy j2 Global Communications Inc., jeżeli jest rezydentem USA lub Ameryki Łacińskiej, oraz firmy j2 Global Ireland Limited, jeżeli jest rezydentem poza USA i Ameryką Łacińską.

Niniejsza Umowa, wraz z zasadami postępowania, regułami polityki, taryfami opłat lub innymi załączonymi dokumentami stanowiącymi wyraźnie jej część i okresowo publikowanymi przez firmę j2 Global (łącznie zwanymi „Umową”), stanowi całkowite porozumienie dotyczące Usług eFax zawarte między firmą j2 Global a Użytkownikiem i zastępuje wszelkie dotychczasowe porozumienia pomiędzy tymi stronami dotyczące przedmiotu tej Umowy. Bez względu na powyższe postanowienia korzystanie przez Użytkownika z jakiegokolwiek oprogramowania dostarczonego przez firmę j2 Global odnoszącego się do Usług winno być zgodne z osobnymi umowami obejmującymi korzystanie przez Użytkowników z tego oprogramowania. Na potrzeby niniejszej Umowy „Usługi eFax” lub „Usługi” oznaczają wszystkie usługi świadczone Użytkownikowi przez firmę j2 Global zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Korzystając z Usług eFax, Użytkownik potwierdza swoją zgodę na zawarcie niniejszej Umowy.

Klienci w Kanadzie: Zlecenie zakupu złożone w tej witrynie sieci Web jest ofertą zakupu, które musi zostać zatwierdzone przez firmę j2 Global. Towary lub usługi wymienione lub opisane w tej witrynie sieci Web są zachętą do złożenia oferty zakupu.

W przypadku rozpoczęcia procesu rejestracji w Usługach eFax, przy jednoczesnym nieukończeniu tego procesu, firma j2 Global może skontaktować się z Użytkownikiem jeden (1) raz za pośrednictwem poczty e-mail w celu udzielenia pomocy w pomyślnym przeprowadzeniu Użytkownika przez ten proces. Niniejszym Użytkownik upoważnia firmę j2 Global do tego rodzaju kontaktowania się, nawet w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o rezygnacji z rejestracji w Usługach eFax.

1. eFax — usługi.

Firma j2 Global oferuje Usługi eFax w swojej witrynie sieci Web pod adresem /homeRedirect">www.eFax.com (oraz w innych witrynach sieci Web należących do firmy j2 Global i przez nią obsługiwanych, zwanych „witryną eFax”). Poszczególne Usługi:

 1. Usługa eFax Pro™: Usługa eFax Pro obejmuje między innymi: (i) osobisty lokalny lub bezpłatny numer telefonu (oraz zewnętrzne numery telefonów, tj. takie, które nie są bezpłatne ani lokalne, zwane „Numerami eFax”) służący do dostarczania wiadomości za pomocą faksu i poczty głosowej do poczty elektronicznej („poczta e-mail”) w ilościach większych niż w przypadku innych usług opisanych poniżej (zobacz Zasady korzystania w Sekcji 2 poniżej) oraz (ii) usługę faksów wychodzących z poczty e-mail lub z Witryny eFax. Usługa eFax Pro zwana jest dalej „Usługą Pro”.
 2. Usługa eFax Plus®: Usługa eFax Plus obejmuje między innymi: (i) numer eFax służący do dostarczania wiadomości za pomocą faksu i opcjonalnie poczty głosowej do poczty e-mail w ilościach większych niż w przypadku Usługi Free opisanej poniżej, ale mniejszych niż w przypadku Usługi Pro (zobacz Zasady korzystania w Sekcji 3 poniżej) oraz (ii) usługę faksów wychodzących z poczty e-mail lub z Witryny eFax. Usługa eFax Plus zwana jest dalej „Usługą Plus”.
 3. Usługa eFax Free®: Usługa eFax Free obejmuje między innymi zewnętrzny Numer eFax służący do dostarczania ograniczonej liczby faksów do poczty e-mail. Zobacz Zasady korzystania w Sekcji 4 poniżej. Usługa eFax Free zwana jest dalej „Usługą Free”.
 4. Usługa eFax Broadcast®: Usługa eFax Broadcast umożliwia Użytkownikowi przekazywanie bazy danych lub arkusza kalkulacyjnego do Witryny eFax oraz przesyłanie faksem dokumentów na każdy z numerów faksu znajdujących się w tej bazie danych lub arkuszu kalkulacyjnym za opłatą określoną w Witrynie eFax. Użytkownicy Usługi eFax Broadcast wysyłający faksy do Wielkiej Brytanii mają również możliwość sprawdzenia listy faksów w Usłudze Fax Preference („Usługa FPS”). Bez wyraźnego wyboru przez Użytkownika opcji sprawdzania numerów z listy faksów w usłudze FPS, firma j2 Global nie dokona automatycznego sprawdzenia jakichkolwiek numerów w usłudze FPS. Użytkownicy, którzy nie wybrali opcji sprawdzania numerów z listy faksów w usłudze FPS, muszą podporządkować się wszelkim przepisom, ustawom, zasadom i uregulowaniom, włączając w to, bez ograniczeń, amerykańską Ustawę telekomunikacyjną o ochronie danych i zachowaniu poufności z 1999 roku.
 

2. eFax Pro — korzystanie z Usługi

Warunki korzystania z Usługi Pro są różne w zależności od tego, czy Użytkownik otrzymał bezpłatny czy lokalny (np. niebędący bezpłatnym) Numer eFax, jak to opisano poniżej:

 1. Korzystanie z płatnej Usługi Pro; Zasady korzystania. Użytkownik będący klientem płatnej Usługi Pro otrzymuje lokalny Numer eFax, z którego może odbierać faksy i wiadomości głosowe za pomocą poczty e-mail. Użytkownik otrzyma również możliwość wysyłania faksów, korzystając z własnej poczty e-mail lub z Witryny eFax.

  NALEŻY JEDNAK ZAUWAŻYĆ, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUGI PODLEGA ZASADOM KORZYSTANIA Z USŁUG FIRMY J2 GLOBAL. ZASADY TE ZOSTAJĄ NARUSZONE W PRZYPADKU, GDY UŻYTKOWNIK KORZYSTAJĄCY Z USŁUGI W DOWOLNYM OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI PRZEKROCZY TRZY (3) RAZY ŚREDNI POZIOM KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z USŁUG FIRMY J2 GLOBAL, TAKICH JAK eFAX PRO, eFAX PLUS ORAZ jCONNECT PREMIER® W OKRESIE TYCH TRZYDZIESTU (30) DNI. NA POTRZEBY NINIEJSZYCH ZASAD „KORZYSTANIE” OZNACZA ŁĄCZNĄ LICZBĘ ODEBRANYCH STRON FAKSU I MINUT WIADOMOŚCI POCZTY GŁOSOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM WSZYSTKICH WIADOMOŚCI REKLAMOWYCH I O CHARAKTERZE INFORMACYJNYM WYSŁANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ FIRMĘ J2 GLOBAL OKREŚLONYCH JAKO TAKIE W WYŁĄCZNEJ OCENIE FIRMY J2 GLOBAL. DOSTOSOWUJĄC SIĘ DO POTRZEB NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW, FIRMA J2 GLOBAL OBECNIE EGZEKWUJE STOSOWANIE TYCH ZASAD JEDYNIE W PRZYPADKU, GDY PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUGI PRZEKROCZONA ZOSTANIE LICZBA ŁĄCZNIE 200 STRON FAKSU I MINUT WIADOMOŚCI POCZTY GŁOSOWEJ W DOWOLNYM OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI, CO JEST WARTOŚCIĄ ZNACZNIE PRZEKRACZAJĄCĄ OBECNIE DOPUSZCZALNY POZIOM UŻYTKOWANIA W MYŚL NINIEJSZYCH ZASAD KORZYSTANIA Z USŁUGI. BEZ WZGLĘDU NA POWYŻSZE ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO NARZUCENIA W DOWOLNYM CZASIE STOSOWANIA TYCH ZASAD ZGODNIE Z ZAPISANYMI W NICH WARUNKAMI, TO ZNACZY, GDY UŻYTKOWNIK KORZYSTAJĄCY Z USŁUGI W DOWOLNYM OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI PRZEKROCZY TRZY (3) RAZY ŚREDNI POZIOM KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z USŁUG FIRMY J2 GLOBAL, TAKICH JAK eFAX PRO, eFAX PLUS ORAZ jCONNECT PREMIER W OKRESIE TYCH TRZYDZIESTU (30) DNI.

  W PRZYPADKU NARUSZENIA TYCH ZASAD UŻYTKOWNIK AUTOMATYCZNIE ZOSTANIE OBCIĄŻONY KOSZTAMI W WYSOKOŚCI 0,15 USD ZA STRONĘ FAKSU ORAZ MINUTĘ WIADOMOŚCI POCZTY GŁOSOWEJ POWYŻEJ DOPUSZCZALNEGO LIMITU. W PRZYPADKU KAŻDEJ TRANSMISJI LICZBA STRON LICZONA JEST JAKO WIĘKSZA WARTOŚĆ Z FAKTYCZNEJ LICZBY STRON LUB LICZBY PEŁNYCH LUB CZĘŚCIOWYCH 60-SEKUNDOWYCH PRZYROSTÓW CZASU TRANSMISJI. BEZ WZGLĘDU NA POWYŻSZE POSTANOWIENIA FIRMA J2 GLOBAL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO LIKWIDACJI LUB ZAWIESZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA W PRZYPADKU NARUSZENIA ZASAD UŻYTKOWANIA.
 2. Korzystanie z bezpłatnej Usługi Pro. Użytkownik będący klientem bezpłatnej Usługi Pro otrzymuje bezpłatny Numer eFax, z którego może odbierać faksy i wiadomości głosowe za pomocą poczty e-mail. Użytkownik zostanie obciążony opłatą za korzystanie z Usługi (jak to określono w Witrynie eFax) na podstawie łącznej liczby odebranych stron faksu oraz minut wiadomości poczty głosowej. Użytkownik będący klientem Usługi Pro będzie miał możliwość wysyłania faksów pocztą e-mail oraz dostęp do subskrypcji dodatkowych usług oferowanych przez firmę j2 Global, jak to opisano w Witrynie eFax, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
 

3. eFax Plus — korzystanie z Usługi

Warunki korzystania z Usługi Plus zmieniają się w zależności od tego, czy Użytkownik otrzymał bezpłatny czy lokalny (np. niebędący bezpłatnym) Numer eFax, jak to opisano poniżej:

 1. Korzystanie z płatnej Usługi Plus; Zasady korzystania. Użytkownik będący klientem płatnej Usługi Plus otrzymuje lokalny Numer eFax, z którego może odbierać faksy i — opcjonalnie — wiadomości głosowe za pomocą poczty e-mail. Użytkownik zostanie obciążony opłatą za korzystanie z Usługi (jak to określono w Witrynie eFax) na podstawie łącznej liczby odebranych stron faksu oraz minut wiadomości poczty głosowej. Użytkownik będący klientem Usługi Plus będzie miał możliwość wysyłania faksów pocztą e-mail oraz dostęp do subskrypcji dodatkowych usług oferowanych przez firmę j2 Global, jak to opisano w Witrynie eFax, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

  NALEŻY JEDNAK ZAUWAŻYĆ, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUGI PODLEGA ZASADOM KORZYSTANIA Z USŁUG FIRMY J2 GLOBAL. ZASADY TE ZOSTAJĄ NARUSZONE W PRZYPADKU, GDY UŻYTKOWNIK KORZYSTAJĄCY Z USŁUGI W DOWOLNYM OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI PRZEKROCZY DWA (2) RAZY ŚREDNI POZIOM KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z USŁUG FIRMY J2 GLOBAL, TAKICH JAK eFAX PRO, eFAX PLUS ORAZ jCONNECT PREMIER® W OKRESIE TYCH TRZYDZIESTU (30) DNI. NA POTRZEBY NINIEJSZYCH ZASAD „KORZYSTANIE” OZNACZA ŁĄCZNĄ LICZBĘ ODEBRANYCH STRON FAKSU I MINUT WIADOMOŚCI POCZTY GŁOSOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM WSZYSTKICH WIADOMOŚCI REKLAMOWYCH I O CHARAKTERZE INFORMACYJNYM WYSŁANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ FIRMĘ J2 GLOBAL OKREŚLONYCH JAKO TAKIE W WYŁĄCZNEJ OCENIE FIRMY J2 GLOBAL. DOSTOSOWUJĄC SIĘ DO POTRZEB NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW, FIRMA J2 GLOBAL OBECNIE EGZEKWUJE STOSOWANIE TYCH ZASAD JEDYNIE W PRZYPADKU, GDY PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUGI PRZEKROCZONA ZOSTANIE LICZBA ŁĄCZNIE 130 STRON FAKSU I MINUT WIADOMOŚCI POCZTY GŁOSOWEJ W DOWOLNYM OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI, CO JEST WARTOŚCIĄ ZNACZNIE PRZEKRACZAJĄCĄ OBECNIE DOPUSZCZALNY POZIOM UŻYTKOWANIA W MYŚL NINIEJSZYCH ZASAD KORZYSTANIA Z USŁUGI. BEZ WZGLĘDU NA POWYŻSZE, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO NARZUCENIA W DOWOLNYM CZASIE STOSOWANIA TYCH ZASAD ZGODNIE Z ZAPISANYMI W NICH WARUNKAMI (TO ZNACZY, GDY UŻYTKOWNIK KORZYSTAJĄCY Z USŁUGI W DOWOLNYM OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI PRZEKROCZY DWA (2) RAZY ŚREDNI POZIOM KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z USŁUG FIRMY J2 GLOBAL, TAKICH JAK eFAX PRO, eFAX PLUS ORAZ jCONNECT PREMIER W OKRESIE TYCH TRZYDZIESTU (30) DNI).

  W PRZYPADKU NARUSZENIA TYCH ZASAD UŻYTKOWNIK AUTOMATYCZNIE ZOSTANIE OBCIĄŻONY KOSZTAMI W WYSOKOŚCI 0,15 USD ZA STRONĘ FAKSU ORAZ MINUTĘ WIADOMOŚCI POCZTY GŁOSOWEJ POWYŻEJ DOPUSZCZALNEGO LIMITU. UŻYTKOWNIK MOŻE UAKTUALNIĆ KONTO DO USŁUGI eFAX PRO, CO SPOWODUJE, IŻ BĘDZIE PODLEGAĆ ZASADOM KORZYSTANIA Z DROŻSZYCH USŁUG. W PRZYPADKU KAŻDEJ TRANSMISJI LICZBA STRON LICZONA JEST JAKO WIĘKSZA WARTOŚĆ Z FAKTYCZNEJ LICZBY STRON LUB LICZBY PEŁNYCH LUB CZĘŚCIOWYCH 60-SEKUNDOWYCH PRZYROSTÓW CZASU TRANSMISJI. BEZ WZGLĘDU NA POWYŻSZE POSTANOWIENIA FIRMA J2 GLOBAL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO LIKWIDACJI LUB ZAWIESZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA W PRZYPADKU NARUSZENIA ZASAD UŻYTKOWANIA.
 2. Korzystanie z bezpłatnej Usługi Plus. Użytkownik będący klientem bezpłatnej Usługi Plus otrzymuje bezpłatny Numer eFax, z którego może odbierać faksy i — opcjonalnie — wiadomości głosowe za pomocą poczty e-mail. Użytkownik zostanie obciążony opłatą za korzystanie z Usługi (jak to określono w Witrynie eFax) na podstawie łącznej liczby odebranych stron faksu oraz wiadomości poczty głosowej. Użytkownik będący klientem Usługi Plus będzie miał możliwość wysyłania faksów pocztą e-mail oraz dostęp do subskrypcji dodatkowych usług oferowanych przez firmę j2 Global, jak to opisano w Witrynie eFax, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

4. eFax Free — korzystanie z Usługi; Zasady korzystania

Użytkownik będący klientem Usługi Free otrzymuje zewnętrzny (niebędący lokalnym) Numer eFax, z którego może odbierać ograniczoną liczbę faksów za pomocą poczty e-mail. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE NUMER KIERUNKOWY LUB PREFIKS DLA TEGO NUMERU eFAX ZOSTANIE WYBRANY PRZEZ FIRMĘ j2 GLOBAL, WEDLE UZNANIA FIRMY I NA PODSTAWIE DOSTĘPNEGO ZBIORU ORAZ ŻE UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE MIEĆ MOŻLIWOŚCI WYBORU ANI ZMIANY TEGO NUMERU KIERUNKOWEGO.

Firma j2 Global dostarcza Usługi Free dla wygody Użytkowników i zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Free w dowolnym czasie bez powiadomienia.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE USŁUGA FREE PODLEGA ZASADOM KORZYSTANIA Z USŁUG FIRMY J2 GLOBAL. ZASADY TE ZOSTAJĄ NARUSZONE W PRZYPADKU, GDY W DOWOLNYM OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI UŻYTKOWNIK ODBIERZE WIĘCEJ NIŻ DWADZIEŚCIA (20) STRON FAKSU, Z WYŁĄCZENIEM WSZYSTKICH WIADOMOŚCI REKLAMOWYCH I O CHARAKTERZE INFORMACYJNYM WYSŁANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ FIRMĘ J2 GLOBAL. W PRZYPADKU, GDY UŻYTKOWNIK ZOSTANIE UZNANY WINNYM NARUSZENIA TYCH ZASAD, FIRMA J2 GLOBAL PODEJMIE PRÓBĘ POWIADOMIENIA UŻYTKOWNIKA O TYM NARUSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I ZAPROPONUJE AKTUALIZACJĘ KONTA DO PŁATNEJ USŁUGI OPARTEJ NA SUBSKRYPCJI. W PRZYPADKU NIEDOKONANIA AKTUALIZACJI, KONTO ULEGNIE LIKWIDACJI. NIEZASTOSOWANIE PRZEZ FIRMĘ j2 GLOBAL NINIEJSZYCH ZASAD NIE UNIEMOŻLIWIA EGZEKWOWANIA ICH W DOWOLNYM CZASIE W PRZYSZŁOŚCI, W STOSUNKU DO ZŁAMANIA PRAWA, KTÓRE MIAŁO MIEJSCE W ZARÓWNO PRZESZŁOŚCI, JAK I OBECNIE.

OGRANICZENIA OKREŚLONE W NINIEJSZEJ SEKCJI 4 NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO NUMERÓW eFAX ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH KRAJACH Z NASTĘPUJĄCYM PREFIKSEM:

 1. Wielka Brytania: (0) 871; lub (0) 870.
 2. Holandia: (0) 84.
 3. Niemcy: (0) 1805.
 4. Francja: (0) 820, (0) 821, (0) 825 lub (0) 0826.
 5. Austria: (0) 820.
 6. Belgia: (0) 70 .

KAŻDY UŻYTKOWNIK (W TYM FIRMY) MOŻE DYSPONOWAĆ JEDNYM (1) BEZPŁATNYM NUMEREM eFAX. Jeśli Użytkownik lub firma pragnie posiadać więcej niż jeden (1) bezpłatny Numer eFax, musi wyrazić zgodę i uaktualnić konto do płatnej Usługi. Bez względu na Zasady zachowania poufności opisane w sekcji 8 poniżej, firma j2 Global ma prawo ujawnić adresy e-mail Użytkowników Usługi Free właścicielowi adresu URL związanego z tym adresem e-mail w celu egzekwowania ograniczeń ustanowionych w tej części oraz monitorowania zgodności z nimi. Ponadto firma j2 Global posiada zezwolenie do kontroli korzystania przez Użytkownika z Usługi Free i wszelkiego oprogramowania towarzyszącego poprzez dostarczenie do pięciu (5) dni wcześniej pisemnego powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia takiej kontroli w miejscu przebywania Użytkownika, w czasie godzin pracy. Jeśli firma j2 Global ostatecznie ustali, według własnego uznania oraz bez względu na to, czy kontrola została przeprowadzona, że Użytkownik naruszył powyższe ograniczenia w korzystaniu z Usługi Free lub wszelkiego oprogramowania towarzyszącego, firma j2 Global zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi Użytkownikowi i do pobrania od Użytkownika kwoty, jaką byłby zmuszony zapłacić za korzystanie z Usługi eFax Plus przez okres nieprzestrzegania ograniczeń. Użytkownik wyraża zgodę na zapłacenie tej kwoty firmie j2 Global, wraz z pokryciem kosztów przeprowadzenia przez firmę j2 Global kontroli, która w uznaniu firmy j2 Global wykaże nieprzestrzeganie ograniczeń.

5. eFax Broadcast — korzystanie z Usługi

Usługa eFax Broadcast jest bezzwrotną usługą płatną z góry. Użytkownicy obciążani są kosztami korzystania z Usługi eFax Broadcast stosownie do liczby stron. Obowiązujące stawki podane są w Witrynie eFax Website.

6. Przechowywanie faksów

Jeśli konto Usługi eFax Free jest już aktywne, firma j2 Global będzie przechowywać wiadomości faksowe otrzymane na numer eFax przez okres do 30 dni (użytkownicy Usługi Free), do jednego roku (użytkownicy Usługi Plus) lub do dwóch lat (użytkownicy Usługi Pro), w każdym przypadku licząc od daty otrzymania takiego faksu. Faksy te są dostępne dzięki funkcji eFax Messenger Center. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma j2 Global może zgodnie z sekcją 13 w dowolnym czasie zmienić tryb postępowania i ograniczenia dotyczące przechowywania wiadomości faksowych, w tym między innymi maksymalną liczbę dni przechowywania wiadomości faksowych, maksymalną liczbę przechowywanych w tym samym czasie wiadomości oraz maksymalną ilość miejsca przydzielonego na przechowywanie na serwerach firmy j2 Global w imieniu użytkownika. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma j2 Global Communications nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub niemożność przechowywania wiadomości faksowych i/lub innych form komunikacji utrzymywanych i przekazywanych za pośrednictwem Usługi.

7. Możliwości korzystania z poczty e-mail

Aktywni abonenci Usługi eFax Plus są uprawnieni do bezpłatnego korzystania za pośrednictwem funkcji eFax Message Center z konta poczty e-mail w witrynie www.123mail.net zgodnie ze standardowymi warunkami korzystania z tej usługi (więcej informacji znajduje się pod adresem www.123mail.net/terms.html). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że firma j2 Global Communications nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z tej usługi poczty e-mail i że firma j2 Global może zgodnie z Sekcją 13 w dowolnym czasie zaprzestać lub zmienić warunki świadczenia tej usługi poczty e-mail.

8. Zasady zachowania poufności

Firma j2 Global stawia sobie za cel ustanowienie ze swoimi klientami relacji opartych na zaufaniu, poszanowaniu tożsamości i informacji osobistych. Aby wykazać swój udział w trosce o zachowanie prywatności Użytkowników, stworzyliśmy Zasady zachowania poufności, których aktualna kopia jest dostępna pod adresem ">www.efax.com/privacy.html

Jeżeli zdecydujemy się zmienić naszą politykę dotyczącą prywatności, zamieścimy te zmiany w niniejszej deklaracji zachowania poufności oraz w innych miejscach, które uznamy za właściwe, tak aby nasi użytkownicy zawsze mieli świadomość, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich warunkach, jeżeli w ogóle, je ujawniamy. Będziemy wykorzystywać informacje w zgodzie z Zasadami zachowania poufności przyjętymi podczas ich gromadzenia. Jeżeli będziemy mieli zamiar wykorzystać indywidualnie identyfikowane informacje o użytkownikach w sposób inny od ustanowionego podczas ich zbierania, powiadomimy o tym użytkowników za pomocą wiadomości e-mail. Użytkownicy będą mogli zdecydować, czy upoważnić firmę j2 Global do wykorzystywania tych informacji w inny sposób, czy też nie. Jednakże, jeżeli użytkownicy zrezygnowali z jakiejkolwiek komunikacji z firmą j2 Global lub usunęli/dezaktywowali swoje konto, wówczas nie będziemy mogli się z nimi skontaktować, a ich informacje osobiste nie będą mogły być wykorzystane w nowy sposób. Ponadto, jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w naszych praktykach dotyczących zachowania poufności, które nie wpływają na przechowywane w naszej bazie danych informacje o użytkownikach, umieścimy wyraźne powiadomienie w naszej witrynie internetowej, informujące użytkowników o zmianach. W niektórych przypadkach po umieszczeniu powiadomienia wysyłamy również wiadomość e-mail do użytkowników, którzy wybrali otrzymywanie od nas korespondencji, informując ich o zmianach w naszych działaniach dotyczących zachowania poufności.

9. Odpowiedzialność Klienta

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść transmisji za pośrednictwem Usług. Firma j2 Global działa jako pasywna jednostka mająca na celu wysyłanie i odbiór informacji wybranych przez Użytkownika. Jednak firma j2 Global zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich działań w odniesieniu do Usług, jeśli uzna to za konieczne lub właściwe w przypadku, gdy firma j2 Global uważa, że Użytkownik lub jego informacje mogą przyczynić się do powstania odpowiedzialności ze strony firmy j2 Global, narazić na szkodę lub zakłócić działanie Usług dla Użytkowników lub spowodować utratę przez firmę j2 Global (w całości lub częściowo) usług świadczonych przez usługodawców internetowych firmy j2 Global lub innych dostawców. Korzystanie z Usług podlega odpowiednim przepisom prawa lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego (w tym, bez ograniczenia, dotyczącego gromadzenia kont, kontroli eksportu, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji lub fałszywych reklam). Użytkownik zobowiązuje się do: (1) przestrzegania wszelkich przepisów prawa dotyczących transmisji danych technicznych wyeksportowanych z dowolnego kraju za pośrednictwem Usług; (2) niewykorzystywania Usług do nielegalnych celów; (3) niezakłócania bądź nieprzerywania działania sieci podłączonych do Usług; (4) przestrzegania wszelkich przepisów prawa, zasad i procedur dotyczących sieci podłączonych do Usług; (5) niewykorzystywania Usług w celu naruszenia praw autorskich, patentów, tajemnicy handlowej lub innych praw własności bądź praw publicznych czy prywatnych stron trzecich oraz (6) nieprzesyłania za pośrednictwem Usług żadnych materiałów dowolnej natury o charakterze niezgodnym z prawem, noszących znamiona szykanowania lub zniesławiania, obraźliwych, grożących, szkodliwych, wulgarnych, o charakterze pornograficznym lub w jakikolwiek inny sposób budzących sprzeciw. Ponadto Użytkownik zgadza się nie przesyłać jakichkolwiek materiałów zachęcających do podjęcia działań mogących stanowić przestępstwo karne, spowodować powstanie odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób naruszających wszelkie stosowne przepisy prawa lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego. Usługi wykorzystują Internet w celu umożliwienia wysyłania i otrzymywania informacji wybranych przez Użytkownika. W wyniku tego, działania Użytkownika podlegają przepisom, zasadom i procedurom właściwym dla Internetu. Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wykorzystywać Usług w celu wysyłania listów „łańcuszków”, faksów-śmieci lub wiadomości-śmieci, wysyłania spamu lub wszelkiego użycia list dystrybucyjnych do jakiejkolwiek osoby, która nie wyraziła zgody na uwzględnienie jej w tego typu działaniach. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do innych komputerów w systemie. Użytkownikowi nie wolno zakłócać korzystania przez innego Użytkownika z Usług lub korzystania przez inny podmiot z podobnych usług.

Użytkownik jest zobowiązany do (a) uzyskania i opłacenia urządzeń oraz usług stron trzecich (np. dostępu do Internetu oraz usługi poczty e-mail) wymaganych do uzyskania dostępu i korzystania z Usług eFax; (b) utrzymywania bezpieczeństwa swojego numeru PIN i innych poufnych informacji odnoszących się do konta Użytkownika w Usługach eFax oraz; (c) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie opłaty wynikające z korzystania z konta w Usługach eFax, włączając w to nieupoważnione użycie zgodnie z wcześniejszym powiadomieniem firmy j2 Global oraz podjęcie kroków zapobiegających wystąpieniu takiej sytuacji w przyszłości.

10. Zasady rozsyłania niezamówionych materiałów reklamowych za pośrednictwem faksu i zasady dotyczące skrzynki nadawczej spamu

 1. Zasady rozsyłania niezamówionych materiałów reklamowych za poœrednictwem faksu. Rozsyłanie niezamówionych materiałów reklamowych za pośrednictwem faksu jest nielegalne w Stanach Zjednoczonych zgodnie z amerykańską Ustawą o ochronie abonentów telefonicznych (Federal Telephone Consumer Protection Act) (http://ftp.fcc.gov/cgb/consumerfacts/unwantedfaxes.html) i jest również nielegalne zgodnie z prawodawstwem wielu innych krajów, okręgów i prowincji. Rozsyłanie niezamówionych materiałów reklamowych za pośrednictwem Usług jest zabronione.

  Firma j2 Global zdaje sobie sprawę, iż otrzymywanie takich faksów może ograniczyć możliwość korzystania z Usług. Zgodnie z tym, firma j2 Global wyraża zamiar wykorzystania dostępnych prawnych środków w celu zapobiegania rozsyłaniu i otrzymywaniu niezamówionych materiałów reklamowych za pośrednictwem faksu do Użytkowników lub przez nich. Firma j2 Global ma możliwość, bez dalszego powiadomienia, wykorzystania technologii i procedur, takich jak filtry, które mogą zablokować otrzymywanie niezamówionych materiałów reklamowych za pośrednictwem faksu bez ich dostarczania.

  Jeżeli Użytkownik uważa, że otrzymuje niezamówione materiały reklamowe za pośrednictwem faksu, prosimy o podjęcie następujących dwóch kroków:
  1. Jeśli faks zawiera numer telefonu, numer faksu lub inne informacje kontaktowe pozwalające zrezygnować z otrzymywania kolejnych faksów-śmieci, należy je wykorzystać w celu rezygnacji oraz
  2. Należy przejść do następującej strony sieci Web, aby złożyć skargę do firmy j2 Global, załączając wymagane informacje oraz kopię faksu zawierającego niezamówione materiały reklamowe: www.efax.com/en/efax/twa/abuse.
  Niniejszym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że firma j2 Global, jako właściciel wszystkich Numerów eFax, ma prawo domagać się wszelkich możliwych roszczeń prawnych wobec stron trzecich, wynikających ze skargi Użytkownika dotyczącej otrzymywania przez niego niezamówionych materiałów reklamowych za pośrednictwem faksu, w tym roszczeń na podstawie Ustawy o ochronie abonentów telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act) z 1991 roku oraz w zakresie, w jakim Użytkownik ma prawo wnieść taką skargę, przekazując niniejszym wszelkie roszczenia prawne firmie j2 Global.

  Ponieważ Numery eFax mogą zostać przypisane innym użytkownikom w przypadku anulowania danego konta, aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług wszystkim użytkownikom, Użytkownik nie może wybrać opcji otrzymywania spamu przesyłanego faksem na dany Numer eFax.
 2. Zasady dotyczące skrzynki nadawczej spamu. Firma j2 Global nie wyraża zgody na wykorzystanie przez Użytkowników Numeru eFax jako skrzynki nadawczej, z której rozsyłane są odpowiedzi na oferty pochodzące z wiadomości e-mail i faksów o charakterze spamu. Jeśli Użytkownik uważa, że otrzymuje wiadomości e-mail i faksy o charakterze spamu rozsyłane za pośrednictwem Numeru eFax, prosimy o podjęcie następujących kroków:
  1. Jeśli wiadomość e-mail lub faks zawiera adres e-mail, numer telefonu, numer faksu lub inne informacje kontaktowe pozwalające zrezygnować z otrzymywania dodatkowych wiadomości, należy je wykorzystać w celu rezygnacji.
  2. 2. Jeśli rezygnacja nie powiedzie się, prosimy o przesłanie wiadomości zawierającej niezamówione materiały reklamowe na adres abuse@mail.j2.com. Skarga zostanie rozpatrzona przez naszą firmę i na jej podstawie stwierdzimy, czy numer faksu/poczty głosowej podany w wiadomościach e-mail i faksach będących spamem jest Numerem eFax. Jeśli tak jest, zostanie podjęta próba mająca na celu skontaktowanie się z Użytkownikiem i, jeśli to konieczne i stosowne, korzystanie z Usług eFax przez tego Użytkownika zostanie zablokowane.
  Jesteśmy wdzięczni za pomoc w egzekwowaniu i przestrzeganiu tych zasad i liczymy na dalszą współpracę mającą na celu sprawienie, że korzystanie z Usług eFax będzie pozytywnym doświadczeniem.

11. Anulowanie

 1. Zarówno Użytkownik, jak i firma j2 Global, może anulować konto eFax w dowolnym czasie, z podaniem przyczyny lub bez i po powiadomieniu. Każde takie powiadomienie ze strony Użytkownika lub firmy j2 Global musi być w zgodzie z procedurami weryfikacji firmy j2 Global, które to procedury mogą być okresowo ustalane i zmieniane przez firmę j2 Global według jej uznania i mogą obejmować obowiązek skontaktowania się telefonicznie Użytkownika z firmą j2 Global w celu potwierdzenia, że takie powiadomienie zostało faktycznie wysłane przez Użytkownika. Firma j2 Global również zastrzega sobie prawo do likwidacji lub zawieszenia konta eFax Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia, przy założeniu, że firma j2 Global podejmie próbę potwierdzenia takiej likwidacji lub zawieszenia w kolejnym powiadomieniu.
 2. Firma j2 Global może automatycznie zlikwidować konto Użytkownika w Usłudze Free bez powiadomienia, jeśli: (i) w okresie dowolnych trzydziestu (30) kolejnych dni (przy liczeniu tego okresu wiadomości reklamowe i o charakterze informacyjnym wysyłane przez firmę j2 Global nie są uznawane za odebrane faksy czy wiadomości poczty głosowej) Użytkownik nie otrzymał na swoim koncie żadnych faksów czy wiadomości poczty głosowej lub (ii) Użytkownik lub podmiot pośredniczący blokuje lub filtruje wszelkie wiadomości e-mail wysłane przez firmę j2 Global lub w jej imieniu na konto Użytkownika, z którego to odbierane są faksy czy wiadomości poczty głosowej.

12. Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat lub, o ile ma to zastosowanie, posiada zdolność prawną właściwą dla stanu lub prowincji, w której przebywa i że posiada zdolność do czynności prawnych i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy. Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedzialności finansowej za korzystanie z Usług eFax (jak i korzystanie z konta Użytkownika przez inne osoby, w tym mieszkające z nim osoby niepełnoletnie) oraz podporządkowania się odpowiedzialności i obowiązkom wynikającym z niniejszej Umowy.

13. Zmiany w Umowie z klientem

Firma j2 Global może automatycznie dokonać zmian w niniejszej Umowie w dowolnym czasie przez (a) opublikowanie w Witrynie eFax zmienionych warunków Umowy użytkownika Usług eFax i/lub (b)wysłanie informacji dotyczących zmian na adres e-mail podany firmie j2 Global. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REGULARNE PRZEGLĄDANIE WITRYNY eFAX W CELU UZYSKANIA AKTUALNYCH POWIADOMIEŃ DOTYCZĄCYCH TAKICH ZMIAN. UZNAJE SIĘ, ŻE UŻYTKOWNIK ZAAKCEPTOWAŁ TE ZMIANY POPRZEZ KONTYNUOWANIE KORZYSTANIA Z USŁUG eFAX PO OPUBLIKOWANIU TYCH ZMIAN LUB WYSŁANIU DO UŻYTKOWNIKA INFORMACJI NA ICH TEMAT. Niniejsza Umowa nie może zostać zmieniona w inny sposób, chyba że w formie pisemnej z podpisem Użytkownika i firmy j2 Global.

14. Zmiany w Usługach

Firma j2 Global zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia dowolnej z Usług, z powiadomieniem Użytkownika lub bez. Firma j2 Global nie ponosi w stosunku do Użytkownika i stron trzecich odpowiedzialności za skorzystanie z przysługującego jej prawa do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usług.

15. Konto członkowskie, numer PIN i bezpieczeństwo

Jako jeden z elementów procesu rejestracji, konieczne będzie podanie przez Użytkownika adresu e-mail oraz wybór numeru PIN. Po zarejestrowaniu się, Użytkownikowi zostanie automatycznie przesłany Numer eFax za pośrednictwem poczty e-mail. Po zalogowaniu się do Witryny eFax, możliwa jest zmiana numeru PIN oraz ustalenie hasła ochrony faksów i wiadomości głosowych. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za niedotrzymanie obowiązku zachowania poufności numeru PIN, hasła, Numeru eFax oraz informacji na temat konta. Ponadto Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie działania z wykorzystaniem konta Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia firmy j2 Global o wszelkich przypadkach nieupoważnionego wykorzystania konta lub innych znanych Użytkownikowi formach naruszenia bezpieczeństwa.

16. Zrzeczenie się odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

 1. USŁUGI eFAX I KAŻDE INNE OPROGRAMOWANIE ORAZ USŁUGI FIRMY j2 GLOBAL SĄ DOSTARCZANE W STANIE, „W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I ANI FIRMA j2 GLOBAL, ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW USŁUG NIE UDZIELA UŻYTKOWNIKOWI ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH ICH UŻYTECZNOŚCI, DZIAŁANIA LUB STANU, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ. FIRMA j2 GLOBAL NIE GWARANTUJE, ŻE DOSTĘP DO USŁUG LUB KORZYSTANIE Z NICH BĘDZIE NIEPRZERWANE I WOLNE OD BŁĘDÓW LUB ŻE OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI FIRMY j2 GLOBAL SPEŁNIĄ OKREŚLONE KRYTERIA DZIAŁANIA LUB JAKOŚCI. FIRMA j2 GLOBAL ORAZ JEJ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY USŁUG WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z WSZELKIMI DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI, ŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU WŁASNOŚCI, GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH ORAZ GWARANCJAMI DOTYCZĄCYMI ZGODNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA LUB NIEZAWODNOŚCI.
 2. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUGI eFAX I WSZELKIEGO INNEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ USŁUG FIRMY j2 GLOBAL NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZWIĄZANE Z PONIESIENIEM STRAT, WYNIKAJĄCYM Z POBIERANIA I/LUB KORZYSTANIA Z PLIKÓW LUB INNYCH MATERIAŁÓW (W TYM OPROGRAMOWANIA FIRMY j2 GLOBAL) UZYSKANEGO BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO OD FIRMY j2 GLOBAL. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE ANI FIRMA j2 GLOBAL, ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW USŁUG NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY (W TYM WTÓRNE LUB SZCZEGÓLNE) POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG eFAX LUB WSZELKIEGO INNEGO OPROGRAMOWANIA I USŁUG FIRMY j2 GLOBAL I NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH STOSOWNYCH ROSZCZEŃ, CZY TO NA GRUNCIE UMOWNYM, DELIKTOWYM, CZY INNYM, NAWET JEŚLI FIRMA j2 GLOBAL LUB JEJ LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY USŁUG ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY j2 GLOBAL I JEJ LICENCJODAWCÓW ORAZ DOSTAWCÓW USŁUG ORAZ CAŁKOWITE ZADOŚĆUCZYNIENIE PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z USŁUG eFAX I WSZELKICH INNYCH USŁUG I OPROGRAMOWANIA FIRMY j2 GLOBAL LUB JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY OGRANICZA SIĘ DO MNIEJSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: (I) KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA DOSTĘP I KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG W OKRESIE TRZECH (3) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ROSZCZENIA LUB (II) 500,00 USD. NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK ZWALNIA FIRMĘ j2 GLOBAL I KAŻDEGO Z JEJ LICENCJODAWCÓW ORAZ DOSTAWCÓW USŁUG Z WSZELKICH OBOWIĄZKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI I ROSZCZEŃ PRZEKRACZAJĄCYCH TO OGRANICZENIE. ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB MODYFIKACJI DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIE WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.
 3. ANI FIRMA j2 GLOBAL, ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW USŁUG NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA W KOMUNIKACJI BĘDĄCE POZA KONTROLĄ FIRMY j2 GLOBAL LUB JEJ LICENCJODAWCÓW BĄDŹ DOSTAWCÓW USŁUG, MOGĄCE DOPROWADZIĆ DO PRZERWY W DOSTARCZANIU DANYCH NA ADRES E-MAIL UŻYTKOWNIKA, PAGER, TELEFON LUB WSZELKIE INNE URZĄDZENIA ODBIORCZE LUB USŁUGI PRZECHOWYWANIA I/LUB DOSTARCZANIA DANYCH.
 4. PRZY OCENIE DZIAŁANIA USŁUG eFAX LUB WSZELKICH INNYCH USŁUG I PRODUKTÓW FIRMY J2 GLOBAL UŻYTKOWNIK NIE MA PRAWA POLEGAĆ NA OŚWIADCZENIU LUB GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, ZŁOŻONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ UPOWAŻNIONY URZĘDNIK FIRMY j2 GLOBAL.

17. Opłaty

 1. Użytkownik wyraża zgodę na poniesienie wszelkich kosztów związanych z korzystaniem z Usług eFax po cenach obowiązujących w kraju zamieszkania. Firma j2 Global zastrzega sobie prawo do pobierania podatków od towarów i usług („VAT”), od sprzedaży i innych podatków w odniesieniu do Usług, zależnie od własnej decyzji. Firma j2 Global zastrzega sobie prawo do zmiany cen lub nałożenia nowych opłat za uzyskanie dostępu lub korzystanie z Usług eFax. Wszystkie zmiany będą publikowane przez firmę j2 Global w Witrynie eFax, a Użytkownik ponosi odpowiedzialność za regularne przeglądanie informacji dotyczących cen w celu uzyskania aktualnych powiadomień o tych zmianach. Kontynuacja korzystania z Usług eFax lub niedokonanie likwidacji konta eFax przez Użytkownika po opublikowaniu zmian stanowi akceptację cen w formie zmodyfikowanej i zgodnej z opublikowanymi zmianami.
 2. Płatność za korzystanie z konta eFax następuje raz w miesiącu i, o ile Użytkownik nie posiada pełnoprawnego konta biznesowego, musi być dokonana za pomocą karty kredytowej lub debetowej wskazanej przez Użytkownika do użytku i transakcji firmy j2 Global. W przypadku, gdy konto eFax zostanie uznane za pełnoprawne konto biznesowe i zostanie zaakceptowane przez firmę j2 Global do dokonywania płatności korporacyjnych, opłaty będą kumulowane, określane według numeru identyfikacyjnego Użytkownika i na ich podstawie wystawiany będzie raz w miesiącu rachunek.
 3. Opłaty są dokonywane raz w miesiącu w walucie, w jakiej wystawiony jest rachunek. Jeśli metodą płatności za konto eFax jest opłata za pomocą karty kredytowej lub debetowej i płatność nie zostanie przekazana firmie j2 Global przez wystawcę karty lub jego agentów, Użytkownik wyraża zgodę na zapłacenie pełnej sumy należności na żądanie firmy j2 Global. Wraz z każdym skorzystaniem z Usług eFax lub zezwoleniem na skorzystanie z Usług eFax bądź spowodowaniem skorzystania z nich, Użytkownik wyraża zgodę i potwierdza ponownie, że firma j2 Global jest upoważniona do obciążenia wskazanej karty. Umowa z wystawcą karty reguluje kwestie wykorzystania wyznaczonej karty w związku z Usługami eFax i Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z taką umową (nie zaś z niniejszą Umową) w kwestii ustalenia przysługujących mu praw i odpowiedzialności jako właściciela karty. Użytkownik wyraża zgodę na to, że firma j2 Global może (na własne życzenie) gromadzić koszty poniesione przez Użytkownika w trakcie miesięcznego cyklu płatności i zażądać ich uregulowania w formie jednej skumulowanej płatności podczas lub na koniec każdego cyklu oraz że firma j2 Global może opóźnić otrzymanie upoważnienia od wystawcy karty do czasu uregulowania skumulowanych płatności. Oznacza to, że na oświadczeniu otrzymanym od wystawcy karty mogą widnieć opłaty skumulowane.
 4. Aby zobaczyć aktualny stan konta wraz ze szczegółami dotyczącymi rachunku i skumulowanymi płatnościami, należy kliknąć opcję „Płatności” po zalogowaniu się w Witrynie eFax.
 5. Opłata aktywacyjna oraz opłaty miesięczne za korzystanie z usług są uiszczane z góry i są CAŁKOWICIE BEZZWROTNE. Użytkownik wyraża zgodę na to, że firma j2 Global może nałożyć na Użytkownika raz w miesiącu koszty za korzystanie przez niego z usług, bez upoważnienia ze strony Użytkownika, do czasu, gdy Użytkownik nie wystosuje pisemnego powiadomienia (w zgodzie z procedurami weryfikacji firmy j2 Global, które to procedury mogą być okresowo ustalane przez firmę j2 Global według jej uznania) o anulowaniu tego upoważnienia lub wyrażeniu chęci zmiany wskazanej przez Użytkownika karty. Takie powiadomienie nie będzie miało wpływu na opłaty nałożone do chwili, gdy firma j2 Global może w sposób właściwy ustosunkować się do tego powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących opłat, którymi zostało obciążone konto Użytkownika, należy skontaktować się z Działem obsługi klienta firmy j2 Global w ciągu 30 dni od daty płatności. Brak możliwości skorzystania z konta nie będzie stanowić podstawy do odmowy poniesienia wszelkich opłat nałożonych przez firmę j2 Global zgodnie z niniejszą Umową.
 6. Jeśli Użytkownik dokonał subskrypcji Usług eFax zgodnie z ofertą specjalną przyznającą bezpłatny okres próbny, opłata aktywacyjna i pierwsza miesięczna opłata za korzystanie z usług zostanie UPRZEDNIO AUTORYZOWANA WOBEC DOPUSZCZALNEGO LIMITU KARTY KREDYTOWEJ LUB DEBETOWEJ (co oznacza, że koszt uprzedniej autoryzacji nie zostanie uznany w poczet dostępnych środków karty kredytowej lub debetowej takiego konta), a karta kredytowa lub debetowa zostanie natychmiast taką kwotą obciążona, bez konieczności dalszego upoważnienia ze strony Użytkownika w chwili wygaśnięcia takiego bezpłatnego okres próbnego, do czasu, gdy Użytkownik nie wystosuje pisemnego powiadomienia (w zgodzie z procedurami weryfikacji firmy j2 Global, które to procedury mogą być okresowo ustalane przez firmę j2 Global według jej uznania) o anulowaniu tego upoważnienia. Takie powiadomienie nie będzie miało wpływu na opłaty nałożone do chwili, gdy firma j2 Global może w sposób właściwy ustosunkować się do tego powiadomienia.
 7. Jeśli Użytkownik dokonał rezygnacji z Usług eFax zgodnie z ofertą specjalną przyznającą rabat na ustaloną liczbę miesięcy w postaci przedpłaty, przedpłaty te są płatne z góry i są CAŁKOWICIE BEZZWROTNE. Ponadto opłata aktywacyjna za miesiąc następujący bezpośrednio po okresie przedpłaty zostanie UPRZEDNIO AUTORYZOWANA WOBEC DOPUSZCZALNEGO LIMITU KARTY KREDYTOWEJ LUB DEBETOWEJ (co oznacza, że koszt uprzedniej autoryzacji nie zostanie uznany w poczet dostępnych środków karty kredytowej lub debetowej takiego konta), a karta kredytowa lub debetowa zostanie natychmiast taką kwotą obciążona, bez konieczności dalszego upoważnienia ze strony Użytkownika w chwili wygaśnięcia takiego bezpłatnego okresu próbnego, do czasu, gdy Użytkownik nie wystosuje pisemnego powiadomienia (w zgodzie z procedurami weryfikacji firmy j2 Global, które to procedury mogą być okresowo ustalane przez firmę j2 Global według jej uznania) o anulowaniu tego upoważnienia. Takie powiadomienie nie będzie miało wpływu na opłaty nałożone do chwili, gdy firma j2 Global może w sposób właściwy ustosunkować się do tego powiadomienia.
 8. W przypadku płatnej Usługi eFax Pro lub eFax Plus Użytkownik poniesie, oprócz minimalnej miesięcznej opłaty, koszty dodatkowe w przypadku odebrania za pośrednictwem konta eFax łącznej liczby stron faksów i wiadomości poczty głosowej przekraczającej wartość dopuszczalną przez Zasady korzystania z usług opisane odpowiednio w częściach 2. a. i 3. a., powyżej. Opłata za stronę obejmuje strony odebrane oraz wysłane za pośrednictwem Usług. Dla każdej transmisji (wysyłanie bądź odbieranie) liczba stron liczona jest jako większa wartość z faktycznej liczby stron lub liczby pełnych lub częściowych 60-sekundowych przyrostów czasu transmisji. Użytkownik wyraża zgodę na to, że firma j2 Global może nałożyć na Użytkownika opłatę za takie korzystanie, kiedy takie koszty zostaną poniesione lub gdy ulegną kumulacji (według własnego uznania firmy j2 Global), do czasu, gdy Użytkownik nie wystosuje pisemnego powiadomienia (w zgodzie z procedurami weryfikacji firmy j2 Global, które to procedury mogą być okresowo ustalane przez firmę j2 Global według jej uznania) o anulowaniu tego upoważnienia lub wyrażeniu chęci zmiany wskazanej przez Użytkownika karty. Takie powiadomienie nie będzie miało wpływu na opłaty nałożone do chwili, gdy firma j2 Global może w sposób właściwy ustosunkować się do tego powiadomienia. W przypadku korzystania z Usług eFax z niektórych miejsc, w celu uzyskania dostępu do firmy j2 Global, Użytkownik może także ponosić koszty nałożone przez dostawcę usług internetowych, dostawcę usług online i/lub operatora połączeń międzymiastowych.
 9. W przypadku wszystkich Użytkowników Usług eFax Pro i eFax Plus, dodatkowe opłaty za usługę faksów wychodzących i/lub inne aktywne usługi, które firma j2 Global może okresowo wprowadzać, są uiszczane z góry przez złożenie depozytu o stałej wartości (obecnie 50,00 USD, 25,00 USD lub 10,00 USD), którą firma j2 Global okresowo ustala. Depozyt ten będzie płatny natychmiast po skorzystaniu przez Użytkownika z aktywnych usług (lub, w przypadku przyznania Użytkownikowi prawa do bezpłatnego korzystania, po wygaśnięciu tego prawa). W wyniku tego, przy pierwszym korzystaniu z jakiejkolwiek z aktywnych Usług (po wygaśnięciu prawa do bezpłatnego korzystania, jeśli Użytkownik takie posiadał), karta kredytowa lub debetowa zostanie natychmiast obciążona kwotą depozytu (obecnie 50,00 USD, 25,00 USD lub 10,00 USD), bez konieczności dalszego upoważnienia ze strony Użytkownika. Wartość depozytu ulegnie następnie zmniejszeniu na podstawie korzystania z usługi faksów wychodzących i/lub innych opłat za korzystanie z aktywnych usług, zgodnie ze standardowymi stawkami firmy j2 Global za przesyłanie wiadomości w Usługach eFax. W związku z powyższym, za każdym razem, gdy wartość depozytu zostanie zmniejszona o 2,00 USD, karta kredytowa lub debetowa zostanie natychmiast obciążona kwotą nowego depozytu o ustalonej wartości równej wartości uprzedniego depozytu bez konieczności dalszego upoważnienia ze strony Użytkownika. Wartość tego depozytu ulegnie następnie zmniejszeniu na podstawie korzystania z usługi faksów wychodzących i/lub innych aktywnych usług, zgodnie ze standardowymi stawkami firmy j2 Global za przesyłanie wiadomości w Usługach eFax. W odniesieniu do usługi faksów wychodzących eFax, należy być świadomym tego, że firma j2 Global obciąży Użytkownika kosztami za każdą próbę wysłania faksu podjętą przez firmę j2 Global, jeśli zaistnieje transmisja, bez względu na to, czy została ona ukończona, jak to ma miejsce w przypadku, gdy nastąpi połączenie lub transmisja zostanie przerwana przed ukończeniem.

  W przypadku, gdy firma j2 Global nałoży na Użytkownika comiesięczne koszty za korzystanie przez niego z Usług i realizacja tych opłat zostanie odrzucona przez wystawcę karty (lub jego agenta bądź podmiot stowarzyszony), niniejszym Użytkownik upoważnia firmę j2 Global do wykorzystania depozytu Użytkownika w celu pokrycia wszelkich comiesięcznych kosztów należnych firmie j2 Global za korzystanie przez niego z Usług firmy j2 Global do czasu, gdy nie stanie się możliwe obciążenie przez firmę j2 Global karty Użytkownika. W przypadku, gdy możliwe stanie się obciążenie przez firmę j2 Global karty kredytowej lub debetowej Użytkownika comiesięcznymi kosztami za korzystanie przez niego z Usług, firma j2 Global automatycznie uzupełni na nowo depozyt o wszystkie poniesione comiesięczne koszty opłacone z depozytu i obciąży kartę kredytową lub debetową Użytkownika kwotą równą tym kosztom (i niniejszym Użytkownik upoważnia firmę j2 Global do wykonania takiej operacji).

  Użytkownik wyraża zgodę na to, że firma j2 Global może nałożyć na Użytkownika koszty za ten depozyt, bez upoważnienia ze strony Użytkownika, do czasu, gdy Użytkownik nie wystosuje pisemnego powiadomienia (w zgodzie z procedurami weryfikacji firmy j2 Global, które to procedury mogą być okresowo ustalane przez firmę j2 Global według jej uznania) o anulowaniu tego upoważnienia lub wyrażeniu chęci zmiany wskazanej przez Użytkownika karty. Takie powiadomienie nie będzie miało wpływu na opłaty nałożone do chwili, gdy firma j2 Global może w sposób właściwy ustosunkować się do tego powiadomienia. Po wystosowaniu przez Użytkownika powiadomienia (w zgodzie z procedurami weryfikacji firmy j2 Global, które to procedury mogą być okresowo ustalane przez firmę j2 Global według jej uznania) o anulowaniu tego upoważnienia Użytkownikowi będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanej części aktualnego depozytu, chyba że w tym czasie pozostaną zaległe opłaty wynikające z korzystania przez Użytkownika z konta eFax (w tym opłaty opisane w poprzednich paragrafach), w którym to przypadku niewykorzystana część depozytu posłuży do uregulowania tych opłat.
 10. Należy niezwłocznie poinformować firmę j2 Global o zmianach w: (a) numerze konta lub dacie wygaśnięcia wskazanej karty; (b) adresie płatnika; oraz (c) nazwisku każdej osoby niepełnoletniej, którą Użytkownik upoważnił do korzystania z jego konta eFax. Należy również niezwłocznie poinformować firmę j2 Global o anulowaniu karty (np. w przypadku jej zgubienia lub kradzieży).

18. Płatność

Firma j2 Global zastrzega sobie prawo do likwidacji lub zawieszenia konta eFax Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku, gdy wystawca karty (lub jego agent bądź podmiot stowarzyszony) zażąda zwrotu uprzednio dokonanych wpłat na rzecz firmy j2 Global, jeśli firma j2 Global będzie przekonana o odpowiedzialności Użytkownika za te opłaty. Prawa te są prawami dodatkowymi i nie zastępują innych praw czy środków prawnych, do których firma j2 Global jest upoważniona.

19. Prawo własności

 1. Wszystkie programy, usługi, procesy, projekty, oprogramowania, technologie, znaki towarowe, nazwy handlowe, wynalazki i materiały składające się na Usługi eFax stanowią w pełni własność firmy j2 Global i/lub jej licencjodawców i dostawców usług, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych gdzie indziej.
 2. UŻYTKOWNIK PONADTO PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE NIE JEST WŁAŚCICIELEM ŻADNEGO NUMERU eFAX PRZYDZIELONEGO JEMU PRZEZ FIRMĘ j2 GLOBAL. PRAWO WŁASNOŚCI DO TYCH NUMERÓW eFAX PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE FIRMIE j2 GLOBAL (KTÓRA PRZYDZIELA TAKI NUMER UŻYTKOWNIKOWI, ABY MÓGŁ Z NIEGO KORZYSTAĆ NA CZAS OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ UMOWY). UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE WRAZ Z ANULOWANIEM KONTA eFAX UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY, TAKI NUMER eFAX MOŻE NATYCHMIAST ZOSTAĆ PONOWNIE PRZYDZIELONY INNEMU UŻYTKOWNIKOWI I UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE FIRMA j2 GLOBAL NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY (W TYM WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE) POWSTAŁE W WYNIKU TEGO PONOWNEGO PRZYDZIELENIA, I NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH STOSOWNYCH ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH TAKIEGO PONOWNEGO PRZYDZIELENIA, CZY TO NA GRUNCIE UMOWNYM, DELIKTOWYM, CZY INNYM, NAWET JEŚLI FIRMA j2 GLOBAL LUB JEJ LICENCJODAWCY BĄDŹ DOSTAWCY USŁUG ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
 3. UŻYTKOWNIK PONADTO PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE FIRMA j2 GLOBAL MOŻE OKRESOWO DOKONYWAĆ ZMIANY NUMERU eFAX PRZYDZIELONEGO UŻYTKOWNIKOWI (CZY TO Z POWODU ROZDZIELENIA NUMERU KIERUNKOWEGO LUB INNEGO POWODU BĘDĄCEGO POZA KONTROLĄ FIRMY j2 GLOBAL LUB WYNIKAJĄCEGO Z JEJ KONTROLI). UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE FIRMA j2 GLOBAL NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY (W TYM WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE) POWSTAŁE W WYNIKU TAKIEJ ZMIANY NUMERU eFAX PRZYDZIELONEGO UŻYTKOWNIKOWI, I NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH STOSOWNYCH ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH TAKIEJ ZMIANY, CZY TO NA GRUNCIE UMOWNYM, DELIKTOWYM, CZY INNYM, NAWET JEŚLI FIRMA j2 GLOBAL LUB JEJ LICENCJODAWCY BĄDŹ DOSTAWCY USŁUG ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
 4. W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE NIE JEST UPOWAŻNIONY DO OBCIĄŻANIA KOSZTAMI ZA USŁUGI DOSTARCZONE JEMU LUB NA JEGO ŻĄDANIE NA NUMER eFAX PRZYDZIELONY JEMU PRZEZ FIRMĘ j2 GLOBAL ORAZ ŻE UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE ŻĄDAŁ ANI W INNY SPOSÓB POWODOWAŁ OBCIĄŻENIA KOSZTAMI PRZEZ DOSTAWCÓW USŁUG STRON TRZECICH ZA WSZELKIE USŁUGI DOSTARCZONE NA TEN NUMER. WSZELKIE TEGO TYPU KOSZTY DAJĄ FIRMIE j2 GLOBAL PRAWO DO NATYCHMIASTOWEJ LIKWIDACJI KONTA eFAX UŻYTKOWNIKA BEZ POWIADOMIENIA.

20. Rekompensata

Użytkownik zwalnia firmę j2 Global i jej licencjodawców oraz dostawców usług z wszelkiej odpowiedzialności, wydatków (łącznie z kosztami pełnomocnictwa) i odszkodowań wynikających z roszczeń wysuwanych na podstawie korzystania z konta eFax, łącznie z naruszeniem niniejszej Umowy przez Użytkownika lub inne osoby korzystające z jego konta, wszelkimi roszczeniami dotyczącymi zniesławienia, znieważenia, naruszenia praw do dobrego imienia i ochrony prywatności, utraty możliwości korzystania z usługi przez innych użytkowników, naruszenia własności intelektualnej lub innych praw stron trzecich oraz naruszenia wszelkich przepisów prawnych, w tym między innymi jakiegokolwiek naruszenia przepisów prawnych lub uregulowań zakazujących rozsyłania niezamówionych materiałów reklamowych za pośrednictwem faksu.

21. Zakaz odsprzedawania Usług

Prawo do korzystania z Usług stanowi osobiste prawo Użytkownika. Bez względu na to, czy Użytkownik występuje jako osoba indywidualna czy korporacja, bądź podmiot biznesowy, Użytkownik zgadza się nie odsprzedawać prawa do korzystania z Usług.

22. Udział w promocjach reklamodawców

Użytkownik ma prawo do uczestniczenia w promocjach prowadzonych przez reklamodawców prezentujących swoje produkty w Usługach lub prowadzenia z nimi korespondencji. Każdy rodzaj takiej korespondencji lub promocji, łącznie z dostarczaniem i płatnością za towary i usługi oraz wszelkie inne postanowienia, warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z taką korespondencją czy promocjami, zachodzą wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem i reklamodawcą. Firma j2 Global nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek część takiej korespondencji lub promocji.

23. Powiadomienia; zgoda

Powiadomienia przekazywane Użytkownikowi przez firmę j2 Global będą przesyłane za pośrednictwem poczty e-mail lub publikowane w Witrynie eFax bądź przesyłane za pośrednictwem konwencjonalnej poczty. W każdym przypadku wymagającym pisemnej zgody firmy j2 Global, zgoda taka będzie rozpatrywana, o ile to możliwe, w podany sposób przez upoważnionego przedstawiciela firmy j2 Global. Powiadomienia przekazywane Użytkownikowi przez firmę j2 Global muszą być przesyłane za pośrednictwem poczty e-mail lub konwencjonalnej poczty (z uwzględnieniem procedur weryfikacji firmy j2 Global, które to procedury mogą być okresowo ustalane przez firmę j2 Global według jej uznania, a które mogą obejmować obowiązek skontaktowania się telefonicznie Użytkownika z firmą j2 Global w celu potwierdzenia, że takie powiadomienie zostało faktycznie wysłane przez Użytkownika). Powiadomienia skierowane do firmy j2 Global za pośrednictwem konwencjonalnej poczty muszą być wysłane na adres: j2 Global Communications, Inc., 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, USA.

24. Ogólne warunki

NINIEJSZA UMOWA ORAZ KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OPROGRAMOWANIA I USŁUG FIRMY j2 GLOBAL, Z WYŁĄCZENIEM KONFLIKTU NORM PRAWNYCH, PODLEGAJĄ PRAWOM STANU KALIFORNIA, USA. NIE MA ZASTOSOWANIA KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DOTYCZĄCA ZAWIERANIA UMÓW W ZAKRESIE MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA LUB SPORY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG FIRMY j2 GLOBAL PODLEGAJĄ WYŁĄCZNEJ JURYSDYKCJI SĄDU OKRĘGOWEGO USA CENTRALNEGO DYSTRYKTU KALIFORNII LUB SĄDU NAJWYŻSZEGO STANU KALIFORNIA MAJĄCEGO SIEDZIBĘ W HRABSTWIE LOS ANGELES; przyjmowane jest założenie, że żadne postanowienie w tej sekcji nie ogranicza zdolności Stron do odwoływania się do sądów w dowolnej jurysdykcji w celu uzyskania, wymuszania lub egzekwowania dowolnego orzeczenia sądu federalnego lub stanowego z siedzibą w stanie Kalifornia. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy za nieważne lub niewykonalne postanowienie to zostanie anulowane a pozostałe warunki Umowy zachowają w pełni moc obowiązującą. Brak działań ze strony firmy j2 Global w odniesieniu do naruszenia praw przez Użytkownika lub inne osoby nie powoduje zrzeczenia się przez firmę j2 Global praw do podjęcia działań w odniesieniu do późniejszych lub podobnych naruszeń. Użytkownik nie może dokonać cesji ani przeniesienia niniejszej Umowy lub praw z niej wynikających, a każda próba niezgodna z powyższym jest nieważna. Firma j2 Global nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niewypełnienie zobowiązań wynikające z przyczyn pozostających poza wpływem firmy j2 Global. Aplikacje kontroli rodzicielskiej (takie jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub usługi filtrowania) powszechnie dostępne na rynku pomagają w ograniczeniu dostępu do materiałów szkodliwych dla osób niepełnoletnich, jakkolwiek technologia taka może nie być skuteczna w przypadku otrzymywania wiadomości e-mail będących częścią Usług.

25. Inne prawa autorskie/prawo własności

W witrynie tej wykorzystywana jest aplikacja moock fpi dostępna pod adresem www.moock.org/webdesign/flash/.

26. Prawne powiadomienia

Zgodnie z paragrafem 1789.3 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia klientom z Kalifornii przysługują następujące informacje dotyczące praw konsumenta:

Informacje na temat cennika. Aktualne stawki za korzystanie z Usługi można uzyskać, dzwoniąc do naszego działu obsługi klienta. Zgodnie z powyższą Sekcją 13 firma j2 Global zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat, dopłat oraz taryf miesięcznych lub do nałożenia nowych opłat w dowolnym czasie.

Skargi. Z jednostką pomocy w sprawie skarg działu obsługi klienta w departamencie spraw konsumentów można skontaktować się pisząc na adres 1020 N. Street, #501, Sacramento, CA 95814 lub telefonicznie pod numerem pod numer 1-916-445-1254.

odstęp
odstęp  
odstęp
© 2007 j2 Global Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nazwa eFax jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy j2 Global Communications.
odstęp

o o o